Podmínky používání webových stránek

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto Všeobecné podmínky využívání webových stránek (dále jen „Podmínky“) (stejně jako dokumenty, na které tyto Podmínky odkazují) stanovují podmínky pro používání webových stránek www.cz.moethennessy-corporate.com (dále jen „web“). Tento web provozuje společnost Moët Hennessy Czech Republic s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 2097/10, 120 00 Praha 2, IČ: 282 01 302, DIČ: CZ 28201302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 132413 (dále jen „my“ a „nás“).

 

Přečtěte si tyto Podmínky pečlivě před tím, než začnete tento web používat, jelikož jeho používání je předmětem těchto Podmínek. Použití webu zahrnuje přístup na web a jeho procházení a prohlížení jeho obsahu. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nemůžete náš web používat.

 

Tyto Podmínky také odkazují na naše Oznámení o zpracování a ochraně osobních údajů a používání cookies – dostupné na, které stanoví podmínky, podle kterých zpracováváme veškeré osobní informace, které o vás shromáždíme, nebo které nám poskytnete při používání tohoto webu.

 

PŘÍSTUP NA STRÁNKY, ZMĚNY A AKTUALIZACE


Pokoušíme se zajistit nepřerušený přístup na web, ale nemůžeme zaručit a nezaručíme, že tak učiníme v každém případě. Přístup na web nebo k jakékoliv jeho části může být čas od času omezen, aby bylo možné provádět jeho změny, údržbu nebo aktualizaci. Můžeme aktualizovat, pozměňovat, pozastavovat, odstranit, přerušit nebo měnit web nebo kteroukoliv část jejich obsahu, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění.

 

OBSAH

 

Přestože činíme všechny možné kroky k zajištění přesnosti informací přístupných prostřednictvím našeho webu, nezaručujeme, ani neposkytujeme žádnou záruku, pokud jde o přesnost, aktuálnost nebo úplnost všech informací nebo materiálů, které se na webu objevují. 

OBSAH A ODKAZY POSKYTOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI

 

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah poskytovaný třetími stranami, přičemž vám poskytujeme pouze přístup k tomuto obsahu. Nemáme žádnou povinnost ověřit obsah takových informací ani takové informace poskytnuté třetími stranami upravit. Nemáme žádnou kontrolu nad poskytnutým obsahem a neschvalujeme, nepodporujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme pravdivost, přesnost ani spolehlivost údajů třetích stran a vy jako návštěvník webu berete na vědomí, že na takovéto informace spoléháte, pouze na vlastní nebezpečí.

 

Kde web obsahuje odkazy na jiné weby nebo zdroje, mají tyto odkazy pouze informační charakter. Takové odkazy nemají být interpretovány jako forma souhlasu s uvedenými propojenými webovými stránkami nebo zdroji. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nepřijímáme za jejich obsah, ale ani za ztráty či škody, které mohou při jejich používání vzniknout, žádnou odpovědnost. Měli byste vždy zkontrolovat podmínky využití webů, které se vztahují na webové stránky nebo jiné zdroje, ke kterým přistoupíte prostřednictvím tohoto webu.


Zahrnutí jakéhokoli reklamního nebo sponzorského materiálu na web nepředstavuje podporu příslušného inzerenta nebo sponzora nebo jeho zboží nebo služeb. Jakákoliv korespondence nebo jednání, která vedete s inzerenty nebo sponzory, jsou výlučně mezi vámi a příslušným inzerentem nebo sponzorem. Neodpovídáme za jakoukoliv ztrátu či škodu jakéhokoli druhu, kterou jste utrpěli nebo která vám vznikla v důsledku jakékoliv korespondence nebo jednání s jakýmkoli inzerentem nebo sponzorem.

   

PROHLÁŠENÍ O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ


Tento web a veškeré materiály, texty, kódy, obsah, software, videa, hudba, zvuky, grafika, fotografie, ilustrace, kresby, jména, loga, značky, formáty, soubory, zařízení a odkazy na webu nebo s webem spojené, které obsahují různé ochranné známky značky Moët Hennessy (společně „obsah“) jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a jinými právy duševního vlastnictví, které vlastníme, nebo nám jsou licencovány. Každý, kdo vstupuje na tento web, má nárok na prohlížení jakékoliv jeho části. Obsah webu však nesmí být používán ani reprodukován (jako celek nebo částečně) za jakýmkoli jiným účelem, a to ani v souvislosti s jiným webem nebo publikací, ani za účelem získání komerčního zisku, není-li námi udělen předchozí výslovný písemný souhlas. Navíc, veškeré odkazy na tento web nám musí být oznámeny a námi schváleny před tím, než jsou vytvořeny nebo jsou zahájeny kroky k jejich vytvoření.

 

VIRY

 

Nezaručujeme, že web nebo server budou zcela bezpečné nebo neobsahují chyby, bugy, červy nebo viry a nejsme v žádném případě odpovědní za jakékoliv ztráty nebo škodu, které byste mohli utrpět v důsledku takového technologicky škodlivého materiálu, který může infikovat váš počítač, počítačové programy, daty nebo jiné majetkové hodnoty v souvislosti s používáním našeho webu nebo stažením jakéhokoli obsahu z webu nebo z jakékoliv webové stránky s ním spojené. Měli byste proto používat svůj vlastní antivirový software. 

Výslovně souhlasíte s tím, že nebudete vědomě zavádět na náš web nebo servery viry, trójské koně, červy nebo jiné obdobné technologicky škodlivé prostředky. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu na náš web, na server, na kterém je náš web uložen, nebo na jakýkoliv server, počítač nebo databázi připojenou k našemu webu. Nesmíte napadat náš web prostřednictvím útoku typu „odmítnutí služby“ nebo útoku „distribuovaného odmítnutí služby“. Uvedeným protiprávním jednáním byste se mohli dopustit spáchání trestného činu. Každé takové porušení ohlásíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme spolupracovat s těmito orgány tak, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení bude vaše právo používat náš web ihned ukončeno.

 
OMEZENÍ POUŽITÍ A MÍSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 

Náš web je zaměřený na spotřebitele s bydlištěm v České republice. Spotřebitelé v České republice mohou mít přístup k obsahu (jak je definován výše), který se na tomto webu zobrazuje, a zobrazit jej pouze pro osobní, nekomerční použití. Netvrdíme, že obsah dostupný na našich webových stránkách nebo prostřednictvím těchto webových stránek je vhodný pro jiné jurisdikce. 

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Žádné ustanovení v těchto Podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z naší nedbalosti způsobené podvodem nebo podvodným uvedením v omyl nebo  odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena podle českého práva.

 
Vzhledem k tomu, že je náš web a informace na něm obsažené poskytovány zdarma, neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu či škodu (přímou či nepřímou) vzniklou v důsledku deliktu (včetně nedbalostního deliktu), porušení smlouvy, porušení zákonných nebo jiných předpisů (i v případě předvídatelných) v souvislosti s jakýmkoli použitím našeho webu, nebo s informacemi, které jsou na nich obsaženy. Nic v těchto podmínkách neomezuje vaše zákonná práva, která vám jako spotřebiteli náleží.

 
Nebudeme odpovídat žádnému uživateli za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už vzniklou ze smlouvy, deliktu (včetně nedbalostního deliktu), porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, nebo jinak, a to ani v případě, že je předvídatelná, pokud vznikne v souvislosti s užitím nebo nemožností užití informací a obsahu na našich stránkách, nebo použití nebo spoléhání na jakýkoli obsah zobrazený na našich stránkách.

Souhlasíte s tím, že nebudete využívat náš web k jakýmkoli komerčním nebo obchodním účelům a že neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti. V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme všechny podmínky, záruky, zastupování nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na náš web nebo jakýkoliv obsah na tomto webu, explicitní nebo implicitní.

 
SALVATORSKÁ KLAUZULE

 

Pokud je některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo je v rozporu s platnými předpisy, zbývající ustanovení nebudou touto částečnou neplatností dotčena. 

 

VZDÁNÍ SE PRÁVA

Žádné vzdání se našich nároků vyplývajících z porušení těchto Podmínek nezakládá vzdání se nároku z porušení jiného závazku. Nevyužití jakéhokoliv z prostředků nápravy nezakládá vzdání se práva následně se domáhat tohoto nebo jiného prostředku nápravy.

 

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE


Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky. Vy i my souhlasíme s tím, že soudy České republiky budou mít nevýlučnou příslušnost v případě všech sporů, vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami a / nebo používáním tohoto webu.

 

PLATFORMA EVROPSKÉ KOMISE PRO ŘEŠENÍ ONLINE SPORŮ

 

Informace o platformě Evropské komise pro řešení sporů online naleznete na adrese http://ec.europa.eu/consummers/odr/ .

 

Budeme rádi, když nás kontaktujete.

+420 725 707 247 jdubsky@moethennessy.com

9:00 - 17:30 Karlovo náměstí 10, Praha 2, 120 00