Oznámení o zpracování a ochraně osobních údajů a používání cookies

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ COOKIES

 • Toto je oznámení o zpracování a ochraně osobních údajů a používání cookies („Oznámení o ochraně osobních údajů“) společnosti Moët Hennessy Czech Republic s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 2097/10, 120 00 Praha 2, IČ: 282 01 302, DIČ: CZ 28201302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 132413. Pro účely tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů se slova „my“ / „nám“ / „náš“ vztahují k Moët Hennessy Czech Republic s.r.o. (dále jen „Möet Hennessy”)
 • Zavazujeme se k ochraně soukromí návštěvníků našich webových stránek. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji a informacemi. Tím, že navštívíte stránky visiting www.cz.moethennessy-corporate.com (náš „web“), přijímáte a souhlasíte s postupy popsanými v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

 

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

 • Můžeme shromažďovat, uchovávat a používat následující druhy osobních údajů (demonstrativní výčet):
 • informace, které nám poskytnete v „žádosti o informace“ (včetně vašeho jména, telefonního čísla a e-mailové adresy);
 • informace, které nám poskytnete, budete-li od nás nakupovat zboží nebo služby; a
 • jakékoliv další informace, které nám pošlete nebo o vás shromáždíme, například, když používáte web (např. IP adresy).

Když vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, jasně uvedeme, zda je takové poskytnutí údajů vyžadováno ze zákona nebo na základě smlouvy, případně zda je nezbytné k uzavření smlouvy, a zda jste povinen/povinna takové osobní údaje poskytnout; dále vás budeme informovat o možných důsledcích neposkytnutí takových údajů (např. nebudeme moci zpracovat vaši objednávku).

 

Upozorňujeme, že pokud zadáváte údaje jménem třetích osob, musíte je seznámit s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů a obdržet jejich předchozí souhlas.

 

CO JSOU COOKIES?

 • Soubor cookies se sestává z informací odeslaných webovým serverem do webového prohlížeče, který je pak tímto prohlížečem uložen. Tyto informace jsou následně odesílány zpět na server vždy, když prohlížeč požaduje otevření webové stránky ze serveru. Toto umožňuje webovému serveru identifikovat a sledovat webový prohlížeč. Většina prohlížečů vám umožňuje odmítnout akceptaci cookies.

 

 • Další informace o cookies naleznete níže.

 

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a používat pro následující účely:

 

  • Pro účely plnění smlouvy uzavřené s vaší osobou (včetně vyjednávání před uzavřením smlouvy). Budete-li u nás dále nakupovat, použijeme vaše údaje k vyřízení vaší objednávky, dodání produktů a služeb, zpracování plateb, komunikaci s vámi o vašich objednávkách a obecně k údržbě a správě vašeho účtu u nás. Více informací o zpracování vašich osobních údajů obdržíte v okamžiku, kdy si od nás zakoupíte zboží nebo služby.

 

  • Bude-li to nezbytné, budeme vaše údaje používat za účelem  zajištění plnění našich právních povinností uložených nám právními předpisy (včetně povinnosti zpřístupnit tyto údaje v souvislosti s právním řízením nebo soudní pří).

 

  • Pokud je to v našich oprávněných zájmech a  pokud jsme provedli balanční test, abychom zajistili, že tyto zájmy nejsou převáženy vaším právem na ochranu osobních údajů (informace o našich balančních testech získáte, obrátíte-li se na nás za použití kontaktních údajů uvedených níže v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů). Vaše údaje  budeme používat k tomu, abychom mohli zjistit, jaké jsou vaše preference, nabídnout vám smysluplný obsah, zajistit bezpečnost a integritu našeho webu, provádět analytiku obchodu a produktů, vést interní záznamy, komunikovat s vámi, budete-li mít nějaký dotaz, a zasílat vám newslettery s novinkami a informace o dalších produktech a službách společnosti Moët Hennessy, které by vás mohly zajímat (pokud není vyžadován váš souhlas a pokud jste se  neodhlásili z odběru těchto sdělení). Dále je v našem oprávněném zájmu zpracovávat tyto informace za účelem zajištění podkladů pro právní nároky společnosti Möet Hennessy a/nebo osob s ní spřízněných a/nebo pro právní obranu proti nárokům uplatněným proti společnosti Möet Hennessy a/nebo osobám s ní spřízněným.

 

  • Pro určité účely budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem. To zahrnuje například situace, kdy je vyžadován váš souhlas s používáním cookies například  ke sběru údajů o tom, jakým způsobem web ovládáte, za účelem sestavení statistické a trendové analýzy. V případech, kdy zpracováváme údaje s vaším souhlasem, budete moci tento souhlas vždy odvolat za použití kontaktních údajů uvedených na konci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo, v případě cookies, pomocí mechanismu pro odhlášení se popsaného níže v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování údajů realizovaného před tím, než jste odvolal/-a svůj souhlas, a že vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat  na základě dalších právních důvodů, například těch uvedených výše.

 

  • Můžeme také anonymizovat a agregovat vaše informace, abychom mohli spravovat a vylepšovat náš web.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

 

 • dalšími společnostmi skupiny Moët Hennessy (například Moët Hennessy Österreich GmbH, Moët Hennessy Belux SA, Moët Hennessy Danmark A/S, Moët Hennessy Suomi OY, MHD Moët Hennessy Diageo, Moët Hennessy Deutschland GmbH, Jas Hennessy & Co. Limited, Moët Hennessy Italia S.P.A., Moët Hennessy (Nederland) B.V., Moët Hennessy Norge AS, Moët Hennessy Polska spolka z o.o., Moët Hennessy Distribution Rus, Moët Hennessy España SA, Moët Hennessy Sverige AB, Moët Hennessy (Suisse) SA , Moët Hennessy Turkey Şaraplar & Alkollü İçkiler TİC. LTD. ŞTİ. a Moët Hennessy U.K. Limited), a to za účelem poskytování společného obsahu nebo služeb;
 • orgány činnými v trestním řízení nebo orgány státní správy nebo oprávněnými třetí stranami v reakci na ověřenou žádost týkající se vyšetřování trestné činnosti nebo údajného protiprávního jednání nebo podezření na něj nebo jakékoliv jiné činnosti, která nás, vás nebo kteréhokoliv z našich uživatelů vystavuje právní odpovědnosti;

 

 • kupujícím nebo potenciálním kupujícím jakéhokoliv podniku nebo aktiva, které prodáváme nebo plánujeme prodat;

 

 • externími poskytovateli služeb, kteří budou údaje zpracovávat naším jménem pro účely uvedené výše. Externí poskytovatele služeb budeme využívat především pro vývoj webu, jeho údržbu a analytiku.

Pouze pro referenční účely může web obsahovat odkazy i na jiné webové stránky. V takovém případě neodpovídáme za obsah, oznámení o zpracování osobních údajů nebo aktivity na webových stránkách třetích stran. Pro více informací o takových stránkách kontaktujte prosím přímo jejich provozovatele.

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje můžeme předávat také do zemí mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) a Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), včetně zemí, jako například Turecko, USA, Austrálie a Čína, které nenabízejí stejnou úroveň zabezpečení osobních údajů jako v rámci EU/EHP. Na ochranu těchto osobních údajů jsme implementovali standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Máte právo nás požádat o kopii těchto doložek (za použití kontaktních údajů uvedených níže). 

 

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu, pro který byly shromážděny. Obecně platí, že pokud osobní údaje nebudou během jednoho (1) roku od data jejich získání použity, dojde po uplynutí takového ročního období k jejich vymazání, nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak.

 

Upozorňujeme, že osobní údaje používané pro zasílání newsletterů s novinkami a jiných informací o zboží a službách Moët Hennessy, budou vymazány jeden (1) měsíc poté, co nám oznámíte, že se chcete odhlásit z odběru těchto služeb (abychom mohli vaši žádost vyřídit). 

 

Informace o uplynutí platnosti cookies naleznete v části týkající se cookies v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

 

AKTUALIZACE OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Jsme oprávněni příležitostně aktualizovat toto Oznámení o ochraně osobních údajů tak, že na našem webu zveřejníme jejich novou verzi. Tuto webovou stránku byste měli příležitostně kontrolovat, abyste se mohli přesvědčit, zda jsou pro vás tyto změny přijatelné.

 

Na změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů vás také můžeme upozornit e-mailem.

 

VAŠE PRÁVA

 • Můžete požádat o kopii a podrobné informace o vašich osobních údajích, jejich opravu, výmaz nebo předání jiným organizacím na vaši žádost. Máte také právo požadovat omezení zpracování osobních údajů a vznést proti němu námitky, a, pokud jsme vás požádali o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, tento souhlas odvolat.

 

 • Především máte právo kdykoliv podat námitky proti přímému marketingu. Pokud zpracováváme vaše údaje, protože na tom máme oprávněný zájem (jak je vysvětleno výše), máte rovněž právo proti takovému zpracování podat námitky. Tato práva mohou být za určitých okolností omezena – například v případě, kdy můžeme prokázat, že jsme ze zákona povinni vaše údaje zpracovávat.

 

 • Upozorňujeme, že vaše práva mohou být omezena, pokud by například v důsledku splnění vaší žádosti došlo k prozrazení osobních údajů jiné osoby, čímž by byla porušena práva třetí osoby (včetně našich práv), nebo pokud nás požádáte o vymazání údajů, které jsme povinni uchovávat ze zákona nebo máme závažný oprávněný zájem je uchovávat. Příslušné výjimky jsou uvedeny v nařízení GDPR. O výjimkách, kterými se řídíme při vyřizování jakékoliv vaší žádosti, vás budeme informovat.

 

        Pokud chcete uplatnit svá práva nebo pokud chcete obdržet další informace, například kopii balančního testu pro posouzení oprávněných zájmů, kontaktujte nás prosím na adrese Moët Hennessy Czech Republic s.r.o., Karlovo náměstí 2097/10, 120 00 Praha 2. Mimoto se můžete kdykoliv odhlásit z našeho seznamu e-mailových adres k zasílání obchodních sdělení pomocí odkazu „odhlásit se“ ve vašem e-mailu nebo prostřednictvím vašeho účtu.

 

 • Doufáme, že budeme moci zodpovědět dotazy, které případně máte ohledně způsobu zpracování vašich údajů. Pokud však i nadále máte ohledně zpracování svých osobních údajů obavy či pochybnosti, máte právo obrátit se se svou stížností na dozorové orgány (v České republice je tímto dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, webové stránky: www.uoou.cz) a domáhat se nápravy u soudu.

JAK JSOU ZABEZPEČENA DATA, KTERÁ O VÁS UCHOVÁVÁME?

 • Provádíme technická a organizační opatření, která mají zabránit ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, uchováme na našich zabezpečených serverech (chráněných heslem a firewallem).
 • Vyhrazujeme si právo odmítnout přístup k webu nebo odstranit nebo upravit obsah podle našeho uvážení.

 

MOHOU TENTO WEB POUŽÍVAT DĚTI?

 • Tento web je určen osobám starším 18 let.
 • Nenabízíme produkty nebo služby k prodeji dětem.
 • Všechny osoby jsou při vstupu na web povinny zadat datum narození. 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOTAZY

 • Správcem osobních údajů, který je odpovědný za náš web, je Moët Hennessy Czech Republic s.r.o., Karlovo náměstí 2097/10, 120 00 Praha 2.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny Moët Hennessy

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo našeho nakládaní s vašimi osobními údaji nám prosím napište na adresu: Moët Hennessy Czech Republic s.r.o., Karlovo náměstí 2097/10, Praha 2.

 

CO JSOU SOUBORY COOKIES?

 • Soubor „cookies“ je část informace (např. tag), který je uložen ve vašem počítači, tabletu nebo telefonu, v případě, že navštívíte určitou webovou stránku. Pomůže identifikovat vaše zařízení – jako je váš počítač nebo mobilní telefon – kdykoliv tuto webovou stránku navštívíte.

 

 • Používá je většina vyhledávaných webových stránek včetně tohoto webu. Chcete-li optimálně využít náš web, musíte se ujistit, bez ohledu na to, jaké zařízení používáte, že váš webový prohlížeč je nastaven tak, aby akceptoval soubory cookies.

 

 K ČEMU SE SOUBORY COOKIES POUŽÍVAJÍ?

 

 • Soubory cookies a některé další údaje uložené v přístroji používáme k:

 

– poskytování lepšího online zážitku

 

– umožnění nastavení osobních preferencí

 

– ochraně bezpečnosti

 

– měření a zlepšování našich služeb

 

JAKÉ INFORMACE JSOU TEDY ULOŽENY V SOUBORECH COOKIES?

 

 • Soubor cookies obvykle obsahuje:

 

– název webové stránky, ze které pochází

 

– dobu, po kterou zůstane soubor cookies ve vašem zařízení (například počítači nebo telefonu)

 

– hodnotu – obvykle náhodně generované jedinečné číslo

 

 

SOUBORY COOKIES, KTERÉ UKLÁDÁME

 

Na našich stránkách používáme níže uvedené druhy cookies:

 

 • Kategorie č. 1: Nezbytné soubory cookies (Strictly Necessary Cookies)

 

 

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro to, abyste se mohli pohybovat po webu a používat všechny jeho funkce. Bez těchto souborů cookies nelze poskytnout služby, které jste požadovali, jako například zapamatování si výběru produktů.

 

 • Kategorie č. 2: Výkonové soubory cookies (Performance Cookies)

 

Tyto soubory cookies shromažďují anonymní informace o tom, jak uživatelé používají náš web. Soubory cookies Google Analytics nám například umožňují porozumět způsobu, jakým zákazníci přicházejí k našim stránkám a jakým naše stránky prohlížejí a používají, a identifikovat tak oblasti, ve kterých se můžeme zlepšit, například v oblastech navigace, nákupních zkušeností a marketingové kampaně. Data uložená těmito soubory cookies nikdy nezobrazují osobní údaje, ze kterých může být zjištěna vaše identita. Další informace o souborech cookies pro Google Analytics naleznete na webových stránkách www.google.com/policies/privacy/partners.

 

 • Kategorie č. 3: Funkční cookies (Functionality Cookies)

 

Tyto soubory cookies si pamatují vaše volby, například zboží, které umístíte do nákupního koše, zemi, ze které jste navštívili náš web, jazyk a parametry vyhledávání, jako je velikost, barva nebo produktová řada. Ty pak mohou být použity k tomu, že vaše další návštěvy našeho webu budou přizpůsobené, příjemné, jako šité na míru. Informace, které tyto soubory cookies shromažďují, mohou být anonymizovány a nemohou sledovat vaše aktivity při prohlížení jiných webových stránkách.

 

JAK DLOUHO ZŮSTANOU SOUBORY COOKIES V MÉM POČÍTAČI

 

 • Dočasné soubory cookies (Session cookies) – jsou uloženy pouze do doby, než zavřete okno prohlížeče. Nejsou uloženy na vašem pevném disku. Obvykle se používají ke sledování stránek, které navštěvujete, aby bylo možné pro vás informace na těchto stránkách upravit pro tuto vaši návštěvu.

 

 • Trvalé soubory cookies (Persistent cookies) – jsou uloženy na vašem pevném disku, dokud je neodstraníte nebo nedojde k uplynutí jejich data platnosti. Trvalé soubory cookies mohou být například použity k zapamatování si vašich preferencí při používání stránek.

 

 • Například cookies používané k zajištění toho, že v rámci jedné relace nemusíte opakovaně vyplňovat ověření vašeho věku, a k zapamatování si položek, které jste vložili do nákupního koše, jsou uloženy pouze po dobu jedné hodiny.

 

 • Informace o souborech cookies nebudeme ukládat déle než 2 roky.

 

CO MOHU UDĚLAT PŘI SPRAVOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES?

 

 • S používáním cookies můžete souhlasit nebo je odmítnout. Akceptace cookies je obvykle nejlepší způsob, jak zajistit, abyste získali to nejlepší z webové stránky. Většina osobních počítačů použití cookies automaticky povoluje, avšak chcete-li, můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby bylo používání cookies omezeno, blokováno nebo aby byly soubory cookies odstraněny.

 

 • Každý prohlížeč je jiný, a proto se podívejte na nabídku „Nápověda“ vašeho konkrétního prohlížeče (nebo příručky mobilního telefonu k telefonu), kde se dozvíte, jak změnit předvolby souborů cookies. Mnoho prohlížečů má univerzální nastavení ochrany osobních údajů, ze kterého si můžete vybrat. Chcete-li se dozvědět více o souborech cookies, včetně toho, jak zjistit, jaké soubory cookies byly nastaveny a jak je spravovat a smazat, navštivte www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org. Dále jsou uvedeny pokyny jak změnit nastavení cookies na nejběžnějších prohlížečích:

 

 • Chrome

 

  • Na vašem počítači si otevřete prohlížeč Chrome
  • Vpravo nahoře klikněte na „Více“ (More a následně v nabídce na „Nastavení“ (Settings).
  • V dolní části obrazovky klikněte na pokyn „Další“ (Advanced).
  • Pod heslem „Ochrana osobních údajů a zabezpečení“ (Privacy and security) klikněte na „Nastavení obsahu“ (Content settings)
  • Klikněte na heslo „Cookies“
  • Pod heslem „Všechna cookies a data na webu“ (See all cookies and site data) vyhledáte název webových stránek
  • Na pravé straně webové stránky klikněte na „Odstranit“ (Remove

 

 

 • Microsoft Explorer

 

  • Otevřete si Internet Explorer.
  • Klikněte na tlačítko „Nástroje“ (Tools) v pravém horním rohu.
  • Zvolte „Internetové volby“ (Internet Options).
  • Vyberte „Historii prohlížení“ (Browsing History)
  • Klikněte na „Nastavení“ (Settings).
  • Klikněte na „Prohlížení souborů“ (View Files)
  • Adresář obsahuje veškerá uložená cookies (Názvy všech souborů začínají slovem „cookie“). Tyto soubory pak mohou být jednotlivě smazány.

 

 

 • Mozilla Firefox

 

  • Klikněte na tlačítko v nabídce označené a zvolte „Možnosti“ (Options)
  • Klikněte na panel „Ochrana osobních údajů a zabezpečení“ (Privacy and Security) a pokračujte do části „Cookies a data na webu“ (Cookies and Site Data)
  • Klikněte na tlačítko „Správa dat“ (Manage Data…). Objeví se dialog „Správa cookies a dat na webu“ (Manage Cookies and Site Data)
  • Do políčka „Vyhledávání na webových stránkách“ (Search websites) doplňte název webových stránek, jejichž cookies chcete odstranit. Zobrazí se položky, které odpovídají vašemu dotazu.
  • Chcete-li odstranit vybrané položky, vyberte položku a klikněte na „Označené vymazat“ (Remove Selected)
  • Klikněte na „Uložit změny“ (Save Changes)

Více informací o cookies Google Analytics získáte na webových stránkách www.google.com/policies/privacy/partners/. Z nástroje Google Analytics se můžete odhlásit na webových stránkách http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

CO SE STANE, POKUD NEUDĚLÍM SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES

 • Pokud použití souborů cookies odmítnete, nemusí náš web plně spolupracovat s vaším počítačem nebo mobilním telefonem a pravděpodobně nebudete mít přístup ke všem jeho součástem. Z tohoto důvodu doporučujeme použití cookies akceptovat.
Budeme rádi, když nás kontaktujete.

+420 725 707 247 jdubsky@moethennessy.com

9:00 - 17:30 Karlovo náměstí 10, Praha 2, 120 00